Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w OtwockuUdostępnianie informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku następuje w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, jak również poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Komendy Powiatowej. Zakres informacji jaki Komenda Powiatowa PSP, może udostępnić określa Ustawa z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198)

Informacje nieudostępnione
Nie mogą być udostępnione materiały i dokumentacja - opracowywane w komórkach organizacyjnych KP PSP w Otwocku zawierające informacje niejawne, mogące wpłynąć niekorzystnie na działalność KP PSP oraz zawierające dane osobowe. Komenda Powiatowa ma obowiązek chronić takie informacje przed nieprawnym ujawnieniem.

Zasady ochrony i udostępniania informacji niejawnych
reguluje ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 11 poz.95 z późniejszymi zmianami ), a ochronę danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Informacje ogólne Istotne zmiany ustawy o ochronie informacji niejawnej wprowadzono ustawą z dnia 15 kwietnia o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnej oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 85 poz. 727 z 16.05.2005r.).