Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ogłasza przetarg nieograniczony w formie ofert pisemnych na sprzedaż pojazdu wycofanego z użytkowania.

Lp.

Marka, model

Rok produkcji

Numer identyfikacyjny (VIN)

Rodzaj pojazdu

Przebieg 

Cena wywoławcza

Wadium 10%

1.

Mercedes-Benz, 4436

1989

WDB62403815406958

Samochód specjalny

17 710 km

78 105,00 zł brutto

7 810,50 zł brutto

 

 

Pojazd można oglądać w dni robocze w godzinach 900 – 1400  w terminie                          od 04.03-18.03.2016 r. w Warszawie  przy ul. Powstańców Śląskich 67 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu  nr tel. 22-596-70-70/71.

 

Oferty pisemne na zakup  pojazdu należy składać osobiście w sekretariacie (parter pokój 103) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przy ul. Mieszka I 13/15 lub przesłać pocztą na adres KP PSP w Otwocku z dopiskiem „Oferta na sprzedaż samochodu Mercedes-Benz” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.03.2016 r. do godz. 1530.

 

Wadium należy wpłacić  na konto KP PSP w Otwocku nr: 45 8023 0009 2001 0009 8791 0009- Bank Spółdzielczy w Karczewie ul. Kościelna 59. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny wybranemu oferentowi, a pozostałym zostanie zwrócone                        w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników lub odrzucenia oferty. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży  pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wyniki przetargu zostaną podane na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Otwocku                       ul. Mieszka I 13/15  w dniu  21.03.2016 r. o godz. 1500 oraz na stronie internetowej www.kppspotwock.binp.info oraz www.kppspotwock.pl.

 

Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w KP PSP w Otwocku ul. Mieszka I 13/15 i strona internetowa www.kppspotwock.binp.info oraz www.kppspotwock.pl.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 22-718-16-34/35.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku zastrzega sobie prawo do wycofania pojazdu z przetargu bez podania przyczyny.

 

do pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Przetarg

Data ogłoszenia:  02.03.2016

Termin składania ofert: 18.03.2016r. godz. 15.30

Status: Ogłoszenie

Numer sprawy: