Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku; adres: Otwock ul. Mieszka I 13/15; tel.: 22 718-16-20.
 2. U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Dany (IOD), z którym można skontaktować się pisząc na adres poczty elektronicznej ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub na adres pocztowy: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków:
 1. wynikających z zawartej umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 2. prawnych ciążących na Administratorze, w tym również innych niezbędnych do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innych osób,  a także zadań niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit c),d) i/lub e) RODO, w szczególności w ramach działań takich jak:
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym obsługa zgłoszeń alarmowych, także z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej (SWD PSP),
 • wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 • kształcenie kadr dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rozpatrywanie spraw, wniosków, skarg, zażaleń zgodnie z właściwością rzeczową,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przez Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w szczególności podczas inicjowania przedsięwzięć w zakresie kultury i wiedzy pożarniczej lub w sytuacjach wynikających z inicjatywy osoby, której dane dotyczą, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit a),
 2. Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, osoby, której dotyczy przedmiot działań jednostek ochrony przeciwpożarowej, właściwych jednostek lub urzędów, stron zawartych umów lub źródeł publicznie dostępnych.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych wynikają wprost z przepisów prawa l/lub celu przetwarzania przy zachowaniu zasady adekwatności.
 4. Państwowa Straż Pożarna przetwarza dane osobowe także w ramach współadministrowania podczas przetwarzania danych osobowych. Zasadnicza treść uzgodnień współadministratorów publikowana jest na ich stronach internetowych. 
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie stosownych przepisów prawa,
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu zawartej z Administratorem umowy cywilno-prawnej.
 6. W sytuacjach szczególnych, takich jak np. organizacja zawodów pożarniczych odbiorcami mogą być inni ich uczestnicy, środki masowego przekazu, czytelnicy stron internetowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej dla poszczególnych kategorii spraw,
 2. dla danych przetwarzanych w SWD PSP w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, uzyskanych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych oraz obsługą zgłoszeń alarmowych, wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustaw  z zastrzeżeniem, że podlegają przeglądowi nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania,
 3. przez okres nie dłuższy niż̇ konieczny do realizacji umów, o których mowa w pkt. 8c, jak również realizacji obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym.
 1. Przysługuje Pani/Panu, zgodnie z zapisami RODO, prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.).
 2. Osoba występująca z żądaniem na podstawie prawa dostępu określonego w art. 15 RODO w związku z przeprowadzonymi działaniami ratowniczymi obowiązana jest do podania informacji o okolicznościach zdarzenia, którego to żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dobrowolnym ale niezbędnym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 5. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny